top of page

八年級每月一星:Allen~!!!

青春洋溢的八年級,要在讀書和休閒間取得平衡,

 

數學課五晚班

 

數學課六午班

 

數學課六晚班
理化課

 

英文課

 

國文課

 

bottom of page
google-site-verification=dl3u3lO6-uIGeXrxElqxzVTA1_hMWI6P7k9cIwW_w3w